Helstu atriði ársreiknings

Rekstrarhagnaður Landsbankans eftir skatta nam 10,5 milljörðum króna á árinu 2020 samanborið við 18,2 milljarða króna á árinu 2019. Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 4,3% á árinu 2020, samanborið við 7,5% arðsemi árið 2019.

Hreiðar Bjarnason framkvæmdastjóri Fjármála og rekstrar, kynnir afkomu Landsbankans fyrir árið 2020.

Kennitölur 31.12.202031.12.2019
Hagnaður eftir skatta 10.52118.235
Hreinar rekstartekjur 38.25351.517
Hreinar vaxtatekjur38.07439.670
Arðsemi eigin fjár fyrir skatta 5,1%9,6%
Arðsemi eigin fjár eftir skatta 4,3%7,5%
Eiginfjárhlutfall alls 25,1%25,8%
Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu heildareigna 2,5%2,8%
Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T) 47,4%42,6%
Heildarlausafjárþekja 154%161%
Lausafjárþekja erlendra mynta 424%769%
Heildareignir 1.564.1771.426.328
Hlutfall útlána til viðskiptavina af innlánum 160,5%161,1%
Stöðugildi í árslok878893
Allar upphæðir eru í milljónum króna

Eiginfjárhlutfall nam 25,1% í árslok 2020 samanborið við 25,8% eiginfjárhlutfall í byrjun ársins. Eiginfjárkrafa bankans lækkaði úr 20,5% í 18,8% frá árslokum 2019 til ársloka 2020, sem skýrist af lækkun á sveiflujöfnunarauka á innlendar áhættuskuldbindingar úr 1,75% í 0%.

Hreinar vaxtatekjur námu 38,1 milljarði króna samanborið við 39,7 milljarða króna 2019. Á árinu 2020 var vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu heildareigna 2,5% samanborið við 2,8% árið á undan.

Hreinar þjónustutekjur Landsbankans á árinu eru 7,6 milljarðar króna sem er rúmum 580 milljónum króna lægra en á árinu 2019. Aðrar rekstrartekjur voru neikvæðar upp á 7,5 milljarða króna samanborið við jákvæðar rekstrartekjur að upphæð 3,6 milljarða króna árið áður. Lækkunin skýrist einkum af virðisrýrnun fjáreigna um 7,2 milljarða króna. Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T) hækkaði milli ára, er 47,4% árið 2020 samanborið við 42,6% árið 2019.

Rekstrarreikningur

Aukin virðisrýrnun útlána er helsta skýringin á því að hagnaður lækkar milli ára.

Hreinar vaxtatekjur námu 38,1 milljarði króna á árinu 2020 samanborið við 39,7 milljarða króna árið 2019. Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu heildareigna var 2,5% en var 2,8% árið áður.

Hreinar þjónustutekjur Landsbankans á árinu eru 7,6 milljarðar króna samanborið við 8,2 milljarða króna á árinu 2019.

Hrein virðisrýrnun fjáreigna var um 12 milljarðar króna samanborið við virðisrýrnun upp á 4,8 milljarða króna árið 2019. Aukna virðisrýrnun fjáreigna má einkum rekja til áhrifa heimsfaraldurs Covid-19.

Aðrar rekstrartekjur námu 4,6 milljörðum króna á árinu 2020 samanborið við 8,5 milljarða króna árið 2019, sem er lækkun um 46,1% á milli ára.

Rekstrarreikningur (m. kr.)20202019Breyting 2020%
Hreinar vaxtatekjur 38.074 39.670 -1.596 -4,0%
Hreinar þjónustutekjur7.6388.219-581-7,1%
Hrein virðisbreyting-12.020-4.827-7.193149,0%
Aðrar rekstrartekjur4.5618.455-3.894-46,1%
Rekstrartekjur samtals38.25351.517-13.364-25,7%
Laun og launatengd gjöld -14.767-14.458-3092,1%
Annar rekstrarkostnaður -9.064-9.534470-4,9%
Skattur á heildarskuldir fjármálafyrirtækja -1.815-4.2042.389-56,8%
Rekstrargjöld samtals -25.646-28.1962.550-9,0%
Hagnaður fyrir skatta 12.60723.321-10.714-45,9%
Tekjuskattur -2.086-5.0863.000-59,0%
Hagnaður ársins 10.52118.235-7.714-42,3%

Rekstrargjöld ársins 2020 voru 25,6 milljarðar króna og lækka um 9% frá árinu á undan. Laun og launatengd gjöld hækka um 2,1% á milli ára og annar rekstrarkostnaður lækkar um 470 milljónir, eða um 4,9%. Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T) fyrir árið reiknast 47,4%. K/T hlutfallið sýnir hlutfall rekstrarkostnaðar bankans á móti hreinum rekstrartekjum, að undanskildum virðisbreytingum fjáreigna. Stöðugildum í samstæðu bankans fækkaði um 15 á árinu 2020, úr 893 í 878.

Efnahagsreikningur

Heildareignir bankans námu 1.564 milljörðum króna í árslok 2020 og hækkuðu um 9,7% á árinu.

Eignir (m. kr.) 31.12.2020 31.12.2019 Breyting 2020 %
Sjóður og innstæður í Seðlabanka 67.604    69.824    -2.220    -3,2%
Markaðsskuldabréf 119.330    115.262    4.068    3,5%
Hlutabréf 26.808    30.019    - 3.211    -10,7%
Útlán og kröfur á lánastofnanir 48.073    47.929    144    0,3%
Útlán og kröfur á viðskiptavini 1.273.426    1.140.184    133.242    11,7%
Aðrar eignir 27.298    22.088    5.210    23,6%
Eignir í sölumeðferð 1.638    1.022    616    60,3%
Samtals 1.564.177    1.426.328    137.849    9,7%

Helstu breytingar á eignahlið efnahags Landsbankans á árinu 2020 voru þær að útlán til viðskiptavina  jukust um 11,7% á milli ára, eða um 133,2 milljarða króna. Útlán jukust bæði til einstaklinga og fyrirtækja. Mikill vöxtur var í óverðtryggðum útlánum til heimila, um 153 milljarða króna, en uppgreiðslur leiða til 27 milljarða króna lækkunar verðtryggðra íbúðalána.

Heildarvanskil fyrirtækja og heimila stóðu í stað á milli ára og voru 0,8% af útlánum. Vegna tímabundinna Covid-19 úrræða og frestunar á greiðslum mælast 90 daga vanskil minni en ella. Heildareignir bankans hækkuðu um 137,8 milljarða króna á árinu.

Markaðsskuldabréfaeign bankans hækkaði um 4,1 milljarð króna á árinu. Útlán og kröfur á lánastofnanir voru 48,1 milljarður í árslok og stóðu nánast í stað á milli ára.

Skuldir og eigið fé (m kr.) 31.12.2020 31.12.2019 Breyting 2020%
Skuldir við lánastofnanir og Seðlabanka 48.725   48.062   663    1,4%
Innlán frá viðskiptavinum 793.427    707.813    85.614    12,1%
Lántaka 420.178    373.168    47.010    12,6%
Aðrar skuldir 22.226    30.470    -8.244    -27,1%
Víkjandi lántaka 21.366    19.081    2.285    12,0%
Eigið fé 258.255    247.734    10.521    4,2%
Samtals1.564.177    1.426.328    137.849    9,7%

Helsta breyting á skuldahlið bankans var að innlán viðskiptavina jukust um 12,1% á árinu 2020, eða um 85,6 milljarða króna. Innlán frá fjármálafyrirtækjum hækkuðu um 663 milljónir króna og voru í árslok 48,7 milljarðar króna. Lántaka bankans hækkaði um 47 milljarða króna á árinu, eða 12,6%.

Eigið fé bankans var 258,3 milljarðar króna í lok árs 2020 og hækkaði um 10,5 milljarða króna á árinu. Á árinu var engin arðgreiðsla greidd til hluthafa vegna rekstrarársins 2019.

Lausafjárstaða

Lausafjárstaða bankans bæði í heild og í erlendri mynt var traust á árinu 2020 og lausafjárhlutföll bankans vel umfram kröfur eftirlitsaðila. Lausafjáreignir námu 230 milljörðum króna í lok árs 2020.

Lausafjárforði (m. kr.)31.12.2020 31.12.2019 Breyting 2020 %
Sjóður og innstæður í Seðlabanka63.092    44.235    18.857    43%
Markaðsskuldabréf og önnur verðbréf veðhæf hjá Seðlabanka Íslands65.401    19.665    45.736    233%
Erlend ríkisskuldabréf með 0% áhættuvog 41.161    82.320    -41.159    -50%
Hágæða lausafjáreignir 169.654    146.220    23.434    16%
Útlán og kröfur á fjármálafyrirtæki 60.811    57.584    3.227    6%
Heildarlausafjárforði230.465    203.804  26.661    13%

Meginmælikvarði lausafjáráhættu til skamms tíma er lausafjárþekjuhlutfall (e. liquidity coverage ratio (LCR)) sem mælir hlutfall hágæða lausafjáreigna af nettó heildarútflæði á næstu 30 dögum miðað við tilteknar álagsaðstæður.

Heildarlausafjárþekja var 154% í lok árs 2020 en Seðlabankinn gerir kröfu um að hlutfallið sé að lágmarki 100%. Lausafjárþekja erlendra mynta var á sama tíma 424% en Seðlabankinn gerir kröfu um að það hlutfall sé að lágmarki 100%. Lausafjárþekja í íslenskum krónum var 105% í lok árs 2020 en frá og með 1. janúar 2020 gerir Seðlabankinn kröfu um að hlutfallið sé að lágmarki 30%.

Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur